Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament (EU) és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadta a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendeletet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR). A GDPR 2018. május 25-én lép hatályba -, valamennyi tagállam számára kötelező érvényű szabályokat előírva a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, mellyel jelentősen szigorodtak a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvárások.

Általános rész

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR – az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának előírásait figyelembe véve nyilatkozom, hogy az üzemeltető által működtetett www.tamaswebstudio.hu (a továbbiakban: weboldal) rendszerbe, során szükséges személyes adataim kezeléséhez hozzájárulásomat adom.

A hozzájárulásom a következő mellékletben foglalt adatokra vonatkozik: kezelt adatok köre. (kezelt adatok köre: személyes adatok: név, kapcsolattartó adatok, elektronikus adatok)

A hozzájárulás megadása előtt tudomásul veszem, hogy

Kijelentem, hogy a kezelt személyes adataim körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeimet részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát az üzemeltető által üzemeltetett weboldal böngészését megelőzően megismertem.

Fogalom meghatározások

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A weboldal tekintetében adatkezelő maga az üzemeltető.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A weboldal esetében adatfeldolgozó az üzemeltető.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalon megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján.

Rendelkező rész

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete –az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – előírásai alapján. Az Ön személyes adatait az üzemeltető által fenntartott weboldal működtetése során használjuk fel az alábbiak szerint:

I. Adatkezelés célja

A weboldalon megismert szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések, árajánlat-kérések és reklamációk kezelése.

II. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés folyamata a GDPR, illetve az Infotv. alapján történik.

A személyes adat akkor kezelhető, ha:

FŐOLDAL RÓLAM ÁRAK TUDÁSTÁR ELÉRHETŐSÉG

Copyright 2019 © TamásWebstúdió.hu, Minden jog fenntartva